home   Contact   REVIEWS   Informatie   Voorwaarden   Privacy Policy   Links / banners   VIP-LINKS / Partner Links   Webshop Griekse Kreta Produkten   Nieuwsbrief  
 
 
0
Producten
Zoeken
Zoekterm(en)

Zoeken
Produkten
In de Aanbieding

Top 5 Bestsellers
  1. Neem Tandpasta
  2. Neem zeep, margo..
  3. zuurzak thee, gr..
  4. graviola-zuurzak..
  5. Siam olie, siamo..70e48b6c1734afc3297c0d11ff938f6b.jpg
c5901853a4256d52a03820cdb9d1a18d.jpg
733838685b2f089dbf65d131dda0934e.jpg
e5e079ddba7f2705684bc7ff8cf4c33d.jpg
NIEUWSBRIEF ONTVANGEN
Aanmelden
 
 

Download algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN - HERROEPINGSRECHT


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS (WNP)

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS
worden bedongen.

Artikel 2. Kwaliteit van de producten

2.1. WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS biedt de producten met dezelfde kwaliteit zoals deze bij haar directe leverancier verkregen is, en garandeert geen enkel resultaat door het gebruik van de producten.

2.2. Raadpleeg en informeer vooraf altijd een Arts bij aanwending of inname van producten.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS.
WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Algemene Verkoopvoorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden vooraf op Rabobankrekening:  14.74.86.173 
       IBAN:  NL03 RABO 0147 4861 73
       BIC  :  RABONL2U

4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS.

4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na mededeling van de prijsverhoging door WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS.

Artikel 5. Levering/zichttermijn

5.1 De door WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 De levering van de producten geschiedt na ontvangst van de betaling en op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5.3 WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS is bevoegd om bij de verzending van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

5.4
Zichttermijn
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand
(art. 7:5 BW), heeft de afnemer het recht(een deel van) de geleverde goederen binnen een periode
van 14 dagen zonder opgave van reden te retouneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Wellness-Natural-Products heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken
bij Wellness-Natural-Products. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van zaken dient te geschieden in de orginele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie,bijsluiters) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Wellness-Natural-Products, er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag (inclusief verzendkosten) aan de afnemer wordt terug betaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening  en risico van de afnemer.
Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op Diensten.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS verschuldigd bent, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS
daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering
daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.  

7.3 Hoewel wij proberen u zo goed mogelijk te adviseren en te informeren over de producten en het gebruik daarvan, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor: verkeerd gebruik en/of uit het gebruik van de producten voorvloeiend letsel, schade, bijwerkingen of allergische reacties. Onze producten zijn op geen enkele wijze aan te merken als geneesmiddelen, zij hebben een ondersteunend karakter. Bij aanhoudende klachten dient u te aller tijden een arts te raadplegen 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel
in het verkeer tussen u en WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS, dan wel tussen WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en
WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS is WELLNESS-NATURALPRODUCTS niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS schriftelijk opgave doet van een adres, is WELLNESS-NATURALL-PRODUCTS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen
te verzenden, tenzij u aan WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan,
laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat
WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS deze Algemene Verkoopvoorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS in strijd mochten zijn
met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS vast te
stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene
Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12.0 Herroepingsrecht

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht bij www.wellness-natural-products.nl

Herroepingsrecht, U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen de 

overeenkomst te herroepen.De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derden, die niet
de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,
Wellness-Natural-Products (WNP), 6351 AC te Bocholtz (06 4 999 8353) of mail naar homecare@wellness-natural-products via
een ondubbelzinnige verklaring ( bv. schriftelijk per post,of email ) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiervoor niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de leveringskosten
( met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering ) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug. Voor de terugbetaling zullen wij u geen kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag
waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan ... ( naam en indien van toepassing, het adres van
de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen) terug te zenden of te overhandigen.U bent op tijd als u de goederen terug stuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Retour kosten komen voor rekening afnemer. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Wellness-Natural-Products (WNP)  /  06 4999 8 353  /  homecare@wellness-natural-products.nl 

                       
Alle bedragen zijn inclusief BTW
 

                  Formulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:
Wellness-Natural-Products (WNP)
Weiweg 6
6351 AC BOCHOLTZ (NL)
homecare@wellness-natural-products.nl

06 - 4 999 8 353

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
 
 
 
  Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                               Bestelnummer :
       
 
 
 
 


  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):
 
 
 


  Naam/Namen consument(en)
 
 
 


  Adres consument(en) :
 
 
  IBAN Rekeningnummer:
 
 
 


  Handtekening van consument(en) (alleen bij indienen op  papier 
 
 
   Datum(DD-MM-YYYY):
 
                                                     (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.